Putaan koulun järjestyssäännöt

Putaan koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessaan koulun toimintaan.

´Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelemisestä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.´ (PL 29 § 3. ja 4. momentti)

Koulun alue käsittää koulurakennukset, koulun pihan ja polkupyörien paikoitusalueet. Kouluyhteisöön kuuluvat oppilaat, harjoittelijat, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä koulun järjestämät tilaisuudet kouluajan tai koulurakennuksen ulkopuolella (mm. retket ja leirikoulut).

Perusopetuslaissa säädetään koulun kurinpito- ja ojentamiskeinoista, joita ovat mm. kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen, oppilaan määrääminen poistumaan/tekemään kotitehtävänsä, oppilaan siivousvelvoite ja oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Lisäksi laissa mainitaan turvaamistoimenpiteinä mm. oppilaan poistaminen tilasta, esineiden ja aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkastaminen sekä voimakeinojen käyttö. (PL 36 §).

  

1. Yleinen käytös ja työskentelyrauha

Koulun alueella ja kouluaikana noudatetaan hyviä tapoja käyttäytyen suvaitsevaisesti muut kouluyhteisön jäsenet huomioon ottaen. Kaikille annetaan työrauha. Kiroileminen ei kuulu hyväksyttyyn kielenkäyttöön, ketään ei saa nimitellä eikä kiusata. Koulualue pidetään siistinä.

Päällysvaatteita ei pidetä päällä oppitunneilla eikä ruokasalissa.

2. Koulunkäynti

Oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin saavutaan ajoissa ja koulutehtävät suoritetaan tunnollisesti.

Viidestä myöhästymisestä syyslomaan mennessä luokanvalvoja kirjoittaa rangaistuksena jälki-istunnon. Sama sääntö pätee syyslomasta joululomaan, joululomasta hiihtolomaan ja hiihtolomasta kesälomaan.

Aiheettomista poissaoloista luokanvalvoja kirjoittaa rangaistuksena jälki-istunnon.

3. Koulualueelta poistuminen

Koulualueelta saa poistua opettajan luvalla. Oppilaat voivat siirtyä liikuntapaikoille tai opettajan mukana koulun ulkopuolisiin tapahtumiin. Luvattomasta poistumisesta seuraa jälki-istuntoa.

4. Matkapuhelin ja viihde-elektroniikka

Kouluaikana matkapuhelimen ja viihde-elektroniikan luvaton ja häiritsevä käyttö on kielletty. Oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa matkapuhelin pidetään äänettömänä ja poissa näkyvistä. Opettajalla on oikeus ottaa oppilaan puhelin pois, mikäli sen käyttö häiritsee oppituntia. Tällöin puhelin viedään rehtorille loppupäiväksi. Kolmesta puhelimen takavarikosta seuraa jälki-istunto. Mikäli oppilas ei luovuta puhelintaan pyydettäessä opettajalle, kirjoitetaan hänelle jälki-istunto.

5. Ruokailu

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Ruokailun jälkeen ruokailuvälineet huolehditaan niille tarkoitetuille paikoille.

6. Omaisuus

Omaa, toisten ja koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja vastuullisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan viipymättä koulun henkilökunnalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

7. Tupakointi, nuuskaaminen, päihteet ja energiajuomat

Tupakointi, sähkötupakan käyttäminen, nuuskaaminen, energiajuomat ja päihteiden käyttö, niiden hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty koulun alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

8. Kulkuvälineet

Kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. Koulun pihalla vältetään turhaa ajelemista.

9. Ristiriitatilanteet

Kouluyhteisössä ristiriidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Tarvittaessa käytetään koulun ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteitä.

Noudatamme myös Suomen lakia mm.:
• Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PL 35 §)http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
• Koulualueella ja koulualueen ulkopuolella noudatetaan liikennesääntöjä.
Tieliikennelaki; http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
• Kurinpitoasioissa noudatetaan PL 36 §:n ja 36 a §:n ja 36 b §:n säännöksiä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
• Teräaseiden, aseiden ja niiden jäljitelmien tuonti koulualueelle on kielletty. Järjestyslaki 9 §; 10 §;http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612
• Tupakkalaki 10 §, 11 § ja 12 §
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100698
• Tahallisessa ja tuottamuksellisessa vahingonteossa noudatetaan vahingonkorvauslain (1974/412) periaatteita.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412